Nieuws

In de media over dierentaalonderzoek

Anders dan anderen: Leonie Cornips. Humanistisch Verbond door Liddie Austin. 25 augustus 2021.

Het verbale zielsleven van de koe, te beluisteren in Aartswouder weiland, Noordhollands Dagblad, 8 augustus 2021.

Groetende koeien? Dat is heel goed mogelijk, zegt deze taalkundige.
Taalkundigen zijn het erover eens: alleen de mens beschikt over taal. Nee, zegt professor Leonie Cornips. Ook dieren kennen taal en grammatica. Koeien bijvoorbeeld.
Verschenen in Trouw op 13 april 2020.

Leonie Cornips doet onderzoek naar koeientaal.
Uitgezonden bij Spijkers met Koppen op 18 april 2020.

De taal van de koe.
Uitgezonden bij het radioprogramma Vroege vogels op 3 mei 2020.

Leonie weet waar een koe over praat.
Uitgezonden bij Je dag is goed, omroep Max, op 20 mei 2020.

In de wei loeit een onbekende cultuur met een eigen taal.
Verschenen in NRC Handelsblad op 13 juni 2020.

_____________________________________________________________________________

Koeientaal: een blog over een boerderij in Noorwegen waar ik een bezoek bracht.

_____________________________________________________________________________

Platform Menselijke en niet-menselijke dierrelaties en interacties (HARI)

Wij (Leonie Cornips en Pim Martens) nodigen UM-medewerkers en studenten van alle faculteiten uit om deel te nemen aan het nieuwe interfacultaire en interdisciplinaire UM-platform over menselijke en niet-menselijke relaties en interacties. Dit platform brengt onderzoekers, docenten en studenten samen op het gebied van antrozoologie en andere onderzoeksgebieden die betrekking hebben op onze relaties en interacties met dieren.
Er is een gebrek aan wetenschappelijke aandacht voor onze relatie met niet-menselijke dieren, b.v. in culturele, maatschappelijke, linguïstische, juridische, ontologische, cognitieve, psychische, psychologische, interactieve, duurzame, politieke, gezondheid en zorg, wetenschappen en engineering, zakelijke en economische, filosofische verbanden. In plaats van een uniforme aanpak, bestaat het veld momenteel uit verschillende methoden die zijn aangepast vanuit de verschillende deelnemende disciplines om mens-niet-menselijke dierrelaties te omvatten. Het is een interdisciplinair veld dat overlapt met andere disciplines.
De doelstellingen van dit platform zijn gericht op vier pijlers, namelijk onderzoek, onderwijs, externe financiering en internationale inbedding, met name:
• Een inspirerende omgeving creëren voor UM-medewerkers en studenten die ernaar streven om met dit thema te werken, of dit al doen;
• Een overzicht creëren van de huidige activiteiten in dier-gerelateerd werk bij MU, met betrekking tot zowel onderzoek als onderwijs
• Een gemeenschap van mensen met vergelijkbare onderzoeksinteresses initiëren, die kan fungeren als een kennisbasis bij UM voor het indienen van projecten, het ontwikkelen van onderwijsmodules, voor het intern verbinden en om te reageren op relevante maatschappelijke kwesties.

Vergaderfrequenties en verdere vorm van het platform zullen tijdens de eerste vergadering worden besproken.

De eerste bijeenkomst is 28 maart, 15.00-17.00 uur in FASoS (locatie wordt nog aangekondigd).

Om deel te nemen aan dit Platform, kunt u een e-mail sturen naar: p.martens@maastrichtuniversity.nl

Platform Human- and non-human Animal Relations, and Interactions (HARI)

We (Leonie Cornips and Pim Martens) invite MU staff and students of all faculties to join the new interfaculty and interdisciplinary MU Platform on Human- and Non-Human Relations, and Interactions. This Platform will bring together researchers, teachers and students in the domain of anthrozoology and other research areas that relate to our relations and interactions with animals.
There is a lack of scholarly attention given to our relation with non-human animals, e.g. in cultural, societal, linguistic, legal, ontological, cognitive, psychic, psychological, interactional, sustainable, political, health and care, science and engineering, business and economical, philosophical connections. Rather than a unified approach, the field currently consists of several methods adapted from the several participating disciplines to encompass human-nonhuman animal relationships. It is an interdisciplinary field that overlaps with other disciplines.
Aims of this Platform are targeted to four pillars i.e. research, education, external funding and international embedding, in particular:
• To create an inspiring environment for MU staff and students that work or aspires to work with this theme;
• To create an overview of current activities in animal related work at MU, regarding both research and education
• To initiate a community of people with similar research interests, that can act as a knowledge base at MU for submitting projects, developing teaching modules, for connecting internally, and to react to relevant societal issues.

Meeting frequencies and further setup of the platform will be discussed in the first meeting.

The first meeting will be March 28th, 15.00-17.00 at FASoS (location to be announced)

To participate in this Platform, please email: p.martens@maastrichtuniversity.nl