Netwerken

Aangesloten bij de volgende netwerken:

• Over meertaligheid in Europa. Netwerk: Advancing the European Multilingual Experience.

• Over nieuwe sprekers in meertalig Europa. Netwerk: New Speakers in a Multilingual Europe.

• Over grensoverschrijdend werk en meertalige communicatie. Netwerk: ITEM Institute for Transnational and Euregional Cross Border Cooperation and Mobility, Universiteit Maastricht.

• Over taal als erfgoed. Netwerk: Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage.

• Lid Internationale Adviesraad Language and Place – Linguistic Variation in Urban and Rural Denmark (LaPUR), PI Pia Quist, Department of Scandinavian Research, University of Copenhagen, sinds 1 september 2014.

• Lid Internationale Adviesraad Hermann Paul Centre for Linguistics HPCL, Universiteit van Freiburg (Duitsland), sinds 15 juni 2013.

• Adviseur Raad van Advies Dr. Winand Roukens Fonds.
Collegecyclus 150 jaar Religieus Erfgoed in de Provincie Limburg:
11 oktober 2017: Geleefd geloof, 150 jaar religieuze volkscultuur in Limburg door Prof. dr. Peter Nissen, Nijmegen.
25 oktober 2017: Geloof in het vertrouwde, een etnografisch onderzoek naar beleving van katholicisme door Dr. Kim Knibbe, Groningen.
15 november 2017: Bedevaarten en Processies door Dr. Antoine Jacobs, Hoensbroek.
29 november 2017: Waardering voor religie en religieus erfgoed op twitter: nieuwe blikken op nationalisme en regionale identiteit door Dr. Ernst van den Hemel, Utrecht.

Locatie/plaats: Karl Dittrichzaal van de Universiteit Maastricht, Bonnefantenklooster, Bonnefantenstraat 2 te Maastricht op woensdagmiddag van 16.00 tot 18.00 uur.
Na overmaking van donateursbijdrage 2016 (minimaal € 20,00) op bankrekeningnummer NL25INGB0679362738 t.n.v. penningmeester Dr. Winand Roukensfonds vóór 1 oktober 2017 is deze collegereeks gratis toegankelijk na aanmelding via de website: http://www.winandroukensfonds.nl/contact

• Lid TALeP (Taal- en Letterenplatform Limburg). TALeP wil een overkoepelend kennisnetwerk zijn waarin samenwerking tussen provinciale taal- en letterenorganisaties gestimuleerd wordt. Een platform waar ervaring, kennis en kunde uitgewisseld wordt en de organisaties elkaar beter leren kennen als spelers in het Limburgse taal- en letterenveld.
Twee à drie keer per jaar vindt er plenair overleg plaats met:
Huis voor de Kunsten Limburg (HKL), Road veur ’t Limburgs, leerstoel Taalcultuur in Limburg, Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH), Letterkundig Centrum Limburg (LCL), Veldeke Limburg, Commissie Literatuurgeschiedenis van het Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig Genootschap, Stichting Limburgse Literaire Lies (LiLiLi), Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde (VLDN), Werkgroep Limburgportaal Digitale Bibliotheek der Nederlandse Letteren.

Voorzitter Sociolinguistics Symposium 17 (SS17), 2+3+4 april 2008, VU Amsterdam.